vrijdag 12 juli 2013

Suriname in de Staten-Generaal

De handelingen (verslagen, Kamervragen en kamerstukken) van de Eerste en Tweede Kamer 1814-1995 kunnen via internet worden geraadpleegd.

Deze bronnen bevatten zeer veel interessante gegevens over Suriname, onder andere te vinden in de "koloniale verslagen" die in de loop van de tijd onder verschillende namen werden uitgegeven zoals:
"De toestand van Suriname" […]
"Verslag van het beheer en den staat der kolonien over" […]
"Verslag van het beheer en den staat der West-Indische kolonien en van de Kust van Guinea"[…]
"Definitieve vaststelling der koloniale huishoudelijke begrootingen van Suriname en Curaçao voor het dienstjaar" […], enz, enz.
 
Of gegevens over de ambtenarenpensioenen (leuk voor genealogen)
"Staten van pensioenen van burgerlijke ambtenaren en van weduwen en weezen van burgerlijke ambtenaren, alle ten laste der kolonie Suriname" [….]
"NOMINATIVE STAAT der pensioenen van weduwen en weezen van burgerlijke Ambtenaren ten laste van de kolonie Suriname"[….]
"NOMINATIVE STAAT der pensioenen van Burgerlijke Ambtenaren ten laste van de kolonie Suriname" […]

In sommige verslagen zijn gegevens over onderwijs en zending onder de slaven voor 1863 te vinden:
"Kamerstuk Tweede Kamer 1861-1862 kamerstuknummer XLVII ondernummer 4, BIJLAGE L: LIJST der plantages, van welke de negerkinderen schoolonderwijs ontvangen"
"Kamerstuk Tweede Kamer 1858-1859 kamerstuknummer LXV ondernummer 27, BIJLAGE L: VERSLAG betreffende de werking van het zendelingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente in de kolonie Suriname, over het jaar 1856"

En tenslotte gezocht op een familienaam vond ik mijn goudgravende overgrootvader James Resida
 
http://statengeneraaldigitaal.nl/

donderdag 4 juli 2013

Familiegeschiedenis : een zwart schaap

Bij het onderzoek naar de geschiedenis van mijn slavenhoudende voorouders uit de familie Elder vroeg ik mij natuurlijk regelmatig af hoe ze hun slaven behandelden.

Op de prachtige website van Denie Kasan wordt in een interessante blog van 29 juni 2013 "Over het straffen van slaven en eigenaren" een klein tipje van de grauwsluier opgelicht. Alexander Elder, een broer van mijn directe voorvader William Elder Jr. ging in 1860 zwaar in de fout toen hij een jonge slavin mishandelde en hij moest daarvoor 8 dagen brommen (zeer waarschijnlijk in Fort Zeelandia, dat toen ook als gevangenis dienst deed). Was Alexander het zwarte schaap in de familie?
Lees verder over slavernij op de website van Denie Kasan

De Vrije Neger George Thomas Croft

Op 25 december 1833 stierf de vrije neger George Thomas Croft op de plantage Concordia te Saramacca.

Zijn nalatenschap bestond uit een houten kist, met daarin onder andere twee hemden, drie makka broeken, drie dito kabatjes, twee flannellen borstrokken, twee onderbroeken, twee trekbanden, twee paar oude schoenen*, een oude zwarte broek, een oude zwarte kamizool, een hoed, een scheerdoos, een raziermes, een oude bril, enz. Verder liet hij na een kontant bedrag van 1981,60 gulden Nederlands crt.**

De boedelinventaris werd opgemaakt door William Maynard, Georg Stuart en E. Lionarons.
(Notarieel Archief Suriname inv.nr. 108, scan 135. dd, 30 dec. 1833.).

Boedelinventaris Georg Thomas Croft
Notarieel Archief Suriname inv.nr. 108, scan 135. dd, 30 dec. 1833.
Blijkens een akte in het notarieel archief Suriname inv.nr. 26 scan 97, 16 januari 1834 no, 38 heeft Croft op 16 februari 1825 voor de gezworen klerk Johannes Arnoldus de Bye een testament opgemaakt, waarin hij Jeanij van Willam Elder benoemde tot algehele en universele erfgenaam.
Georg Thomas Croft woonde en werkte op Concordia. Wat was zijn relatie met Jeanij van Elder? Waren zij bloedverwanten? Dit raadsel blijft voorlopig in historische nevelen gehuld. In ieder geval stonden ze in een zodanig goede verhouding tot elkaar dat hij haar zijn gehele bezit naliet.
* In Suriname mochten voor 1863 alleen vrije mensen schoenen dragen, slaven liepen op blote voeten.
** Een fors bedrag voor die tijd, en van veel meer waarde dan het gebruikelijke kaartengeld. Zie ook de geschiedenis van het geldwezen in Suriname.